Naudojimo taisyklės

Skelbimų talpinimo taisyklės

Naudojimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šis dokumentas yra sutartis tarp UAB „Horizontal media“ (toliau – Tiekėjas) ir Jūsų (toliau – Vartotojas) dėl naudojimosi interneto svetaine Sutarta.lt.

1.2. Sutarta.lt tvarko ir administruoja UAB „Horizontal media”, į.k. 306083326, buveinės adresas Ozo g. 12A-1, Vilnius, PVM mokėtojo kodas LT100014992210, registruota LR Juridinių asmenų registre.

1.3. Vartotojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Sutarta.lt svetaine, patvirtina, kad yra susipažinęs su šios sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinka su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Vartotojai, nesutinkantys bent su viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės naudotis Sutarta.lt paslaugomis. Svetainės dalys „Privatumo politika“,  „Dažniausiai užduodami klausimai“ yra neatskiriama Taisyklių dalis.

1.4. Vartotojo naudojimasis Svetaine apima bet kokius Vartotojo veiksmus: skelbimų talpinimą ir peržiūrėjimą, bet kokios informacijos skaitymą, klausimą, klausimų, atsiliepimų ir komentarų rašymą, temų forumuose kūrimą, nuomonės išsakymą jau sukurtose temose, tiesioginių žinučių rašymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir/ar duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą, tačiau tuo neapsiribojant (toliau - Paslaugos). Svetainės vartotojas yra asmuo, patalpinęs ar norintis peržiūrėti Skelbimą ar bet kokia kita forma naudojantis Tinklapio Paslaugas (toliau - Vartotojas).

1.9. Turinys šioje sutartyje reiškia Skelbimą, taip pat bet kokią informaciją, įskaitant duomenis, duomenų bazes, simbolius, tekstą, fotografijas, paveikslėlius, video medžiagą, failus, dokumentus, komentarus, žinutes, bet tuo neapsiribojant, kurią Vartotojas pateikia, gauna, saugo, siunčia, priima ar perduoda naudodamasis Svetaine (toliau – Turinys).

1.10. Vartotojas supranta ir sutinka su tuo, jog Tiekėjas nekontroliuoja kitų Svetainės Vartotojų ar trečiųjų šalių Turinio, kurį Vartotojas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Svetaine, todėl Tiekėjas nebus atsakingas dėl tokio Turinio.

1.11. Tiekėjas nedalyvauja pirkimo pardavimo ar kitokiuose Svetainėje pateikiamomis prekėmis ir/ar paslaugomis susijusiuose sandoriuose tarp Vartotojų (nei kaip tarpininkas, įgaliotas asmuo, atstovas, agentas ar kaip kitaip).

1.12. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

1.13. Vartotojas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats yra atsakingas už visą Turinį, kurį pateikia, siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis Svetaine.

1.14. Tiekėjas turi teisę vienašališkai keisti Sutarta.lt teikiamas paslaugas bei jų apmokestinimą, taip pat bet kurias Taisyklių nuostatas. Apie pasikeitusias Taisykles bus informuota el.paštu ir/arba Svetainėje informaciniame pranešime. Su aktualia Taisyklių redakcija bet kuriuo metu galima susipažinti Tinklapyje.

1.15. Iki Svetainės Taisyklių pakeitimo užsakytos paslaugos teikiamos tokia tvarka ir terminais kaip buvo nustatyta tuo metu galiojusiose Taisyklėse.

1.16. Visi pranešimai ir informacija tarp Vartotojo ir Tiekėjo bus siunčiama elektroninėmis priemonėmis adresais, nurodytais šiose Taisyklėse arba Svetainėje, nebent šiose Taisyklėse nurodyta kitaip.

2. Intelektinės nuosavybės teisės

2.1. Tiekėjas yra visų teisių į Svetainės turinį, įskaitant autorių teises, intelektinės nuosavybės teises, firmų vardus, komercines paslaptis savininkas ir turi išimtinę teisę į jų naudojimą. Visi prekių ar paslaugų ženklai, dizainai, pavadinimai, logotipai ir pan. pateikiami Svetainėje, yra Tiekėjo nuosavybė arba Tiekėjas teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis, išskyrus tuos prekių ženklus, kuriuos įkėlė Svetainės Vartotojai.

2.2. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas Sutarta.lt turinio, dizaino apdorojimas, kopijavimas ir/ar kitoks naudojimas be raštiško Tiekėjo leidimo ir/arba nesilaikant Taisyklių, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šis apribojimas netaikomas Vartotojams jų Skelbimų atžvilgiu.

2.3. Naudodamasis Svetaine ir įvesdamas ar kitaip siųsdamas Turinį Vartotojas neatlygintinai, neribotam laikui suteikia Tiekėjui visas turtines autorių teises, reikalingas Tiekėjui iš šių Taisyklių kylančioms teisėms įgyvendinti ir pareigoms vykdyti. Tiekėjas turi teisę kurti išvestinius kūrinius iš Vartotojo pateikto Turinio.

2.4. Kiekvieną kartą pateikdamas Turinį Vartotojas patvirtina ir garantuoja Tiekėjui, kad jis turi visas teises, leidimus, sutikimus, licencijas atlikti veiksmus su Turiniu, naudoti Turinyje esančius prekių ženklus ir autorių teisių objektus bei padaryti Turinį viešai prieinamą. Nei Tiekėjas, nei jokia kita trečioji šalis, naudodama Skelbimus ir/ar kitą Vartotojo pateiktą turinį, nebus įpareigota mokėti Vartotojui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą.

2.5. Naudodamasis Svetaine Vartotojas patvirtina, kad jis yra veiksnus fizinis asmuo ir/ar teisėtai atstovaujantis juridiniam asmeniui ir/ar kitiems tretiesiems asmenims, kurių vardu veikia, turintis visus įgaliojimus ir teises vykdyti sandorius, siūlomus Svetainėje.

3. Vartotojo teisės ir pareigos.
Vartotojas įsipareigoja:

3.1. Naudodamasis Svetaine paisyti ir nepažeisti pripažintų elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų.

3.2. Nenaudoti Svetainės tokiu būdu, kuris gali sukelti grėsmę Tiekėjo teikiamų paslaugų tinkamam veikimui, Sutarta.lt serverio, duomenų saugumui ar riboti Sutarta.lt galimybes tinkamai teikti bet kokias paslaugas kitiems asmenims.

3.3. Nenaudoti kenkėjiškos programinės įrangos ir kito nepageidaujamo Turinio, taip pat nesiųsti elektroninių laiškų ir kitokių elektroninių pranešimų turint tikslą paveikti ar suprantant, kad tai paveiks kompiuterinių tinklų savininkų turimos kompiuterinės įrangos veikimą.

3.4. Neskelbti nuorodų į bet kokį Turinį, kuris gali būti laikomas pažeidžiančiu taikytinų teisės aktų reikalavimus ar trečiųjų asmenų teises.

3.5. Nesinaudoti Svetaine veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams atlikti.

3.6. Neriboti kitų asmenų galimybės pasinaudoti bet kokiomis Tiekėjo teikiamomis paslaugomis.

3.7. Draudžiama naudotis Svetaine neteisėtais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant: pateikimą, publikavimą, siuntimą ir/ar laikymą Sutarta.lt svetainėje turinio, kuris būtų įžeidžiantis, grasinantis, šmeižiantis, diskriminuojantis, pornografinis, kurstantis tautinę, etninę, rasinę, religinę neapykantą, pažeistų bet kurio asmens teisę į atvaizdą, vardą, privatumą (adresai, asmens kodas ir t.t.), garbę ir orumą, dalykinę reputaciją ar kitas teises ir laisves.

3.8. Nenaudoti Svetainės neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti arba sukčiavimui.

3.9. Nesiūlyti prekių ar paslaugų, kurių prekyba prieštarauja teisės aktams ar moralės ir etikos normoms, ir kurios nurodytos Taisyklių punkte „Reikalavimai Skelbimų turiniui bei kitos Skelbimų talpinimo sąlygos“.

3.10. Neskelbti informacijos, kurioje minimi su Sutarta.lt tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba tokių asmenų prekės ar paslaugos, o taip pat nuorodos į tokius asmenis ar produktus.

3.11. Nerinkti, neskelbti bei neplatinti Svetainės Vartotojų duomenų ar duomenų apie siūlomas, ieškomas prekes ar paslaugas.

3.12. Pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą, telefoną, el. pašto adresą ir kitą reikalingą informaciją.

3.13. Pateikti teisingą, visapusišką ir išsamią informaciją apie siūlomas parduoti prekes ir/ar paslaugas.

3.14. Saugoti Vartotojo prisijungimo duomenis (jei tokie Vartotojui suteikti) tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos Vartotojas įgaliojo atstovauti Vartotoją naudojantis Svetaine.

3.15. Nedelsdamas el. paštu pranešti Svetainei, jei Vartotojo prisijungimo duomenys ir/ar slaptažodis, kurie reikalingi naudotis Svetaine, buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims.

3.16. Vartotojas supranta, kad Vartotojui gali kilti pareiga savo lėšomis sumokėti mokesčius, susijusius su naudojimusi Svetainės paslaugomis (pvz. PVM, gyventojų pajamų mokestį ir kt.).

3.17. Vartotojas supranta ir sutinka, kad jei Vartotojo prisijungimo duomenys taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomais Vartotojui ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti. Tiekėjas neturi pareigos tikrinti jokių Vartotojų tapatybės.

3.18. Vartotojas supranta ir sutinka, kad Tiekėjas tvarkytų ir valdytų Vartotojo asmens duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.19. Vartotojas supranta ir sutinka, kad Vartotojo įkelti Skelbimai gali būti rodomi ne tik Svetainėje, bet ir kituose Tiekėjo administruojamuose skelbimų tinklapiuose domoplius.lt ir autogidas.lt (priklausomai nuo skelbimo tipo), siekiant platesnės Vartotojų Skelbimų sklaidos. Šiuo atveju Vartotojo asmens duomenų valdytojas nesikeičia (visos svetainės yra administruojamos UAB „Horizontal media“) ir visos duomenų apsaugos sąlygos, numatytos šioje Svetainėje, taikomos ir domoplius.lt bei autogidas.lt skelbimų tinklapiams. Vartotojas taip pat supranta ir sutinka, kad jo įkelti Skelbimai, be kontaktinių duomenų, būtų rodomi Tiekėjo partnerių (trečiųjų asmenų) reklamos šaltiniuose.

3.21. Vartotojai, kuriems yra iki 16 metų, patvirtina, kad prieš siūlydami prekę ar paslaugą yra gavę įstatyminių atstovų (pvz. tėvų, teisėtų globėjų) sutikimą siūlyti prekę ar paslaugą, sudaryti sandorį ir vykdyti iš jo kylančius įsipareigojimus. Tokie Vartotojai suvokia visas Taisyklių nuostatas ir supranta, kad Svetainės naudojimas gali sukelti teisinę pareigą įsigyti ar parduoti prekę ar paslaugą.

4. Reikalavimai Skelbimų turiniui bei kitos Skelbimų talpinimo sąlygos

4.1. Patalpindamas Skelbimą, Vartotojas prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams. Skelbime pateikdamas duomenis Vartotojas patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra, tiksli ir išsami, pateikiama informacija turi tinkamai apibūdinti siūlomas prekes ar paslaugas.

4.2. Skelbimas privalo būti patalpintas toje Svetainės rubrikoje, kuri geriausiai apibūdina skelbiamas prekes arba paslaugas. Rubrikose draudžiama pateikti skelbimus, netinkančius tai rubrikai. Jei skelbimas įdėtas į neteisingą rubriką, jį reikia ištrinti ir įdėti iš naujo į tinkamą rubriką. Skelbimai apie pardavimą privalo būti talpinami skyriuje „pardavimas“, pageidavimą pirkti – „pirkimas“. Tam tikrose rubrikose galima pasirinkti veiksmus „nuomoju“, „išsinuomočiau“, „keičiu“. Tuo atveju, jei nėra šių pasirinkimų, pageidavimą išsinuomoti galima pasirinkti veiksmu „pirkimas“, pasiūlymus išnuomoti – „pardavimas“.

4.3. Vartotojai savo Skelbimuose, po jų patalpinimo praėjus 24 val. laikotarpiui, negali koreguoti pagrindinės Skelbimo informacijos. Svetainėje patalpintuose skelbimuose negalima koreguoti kategorijos ir objekto adreso.

4.4. Viename skelbime galima siūlyti tik vieną objektą (pvz., transporto priemonę, gyvenamąją patalpą), išskyrus mainų skelbimus, kuriuose gali būti siūloma keisti vieną objektą kitu.

4.5. Draudžiama tuo pačiu metu talpinti keletą skelbimų apie tą patį objektą (prekę arba paslaugą). Prieš talpinant naują skelbimą, būtina ištrinti senąjį. Taip pat draudžiama tuo pačiu metu talpinti skelbimą apie tą patį objektą (prekę arba paslaugą) keliose rubrikose.

4.6. Skelbimuose talpinamos nuorodos turi būti susijusios su prekėmis arba paslaugomis, aprašytomis skelbime. Nuorodoms galioja tie patys reikalavimai, kaip ir skelbimams. Draudžiama talpinti nuorodas į kitus skelbimų portalus arba aukcionų puslapius. Iš nekilnojamojo turto skelbimų leidžiama talpinti nuorodas į nekilnojamojo turto agentų interneto svetaines. Neleidžiama talpinti nuorodų, kurios vestų į interneto puslapius, apsaugotus slaptažodžiais arba skirtus tik ribojai naudotojų grupei.

4.7.  Skelbime pateikiamos fotografijos ir (arba) filmuota medžiaga privalo vaizduoti siūlomą objektą. Transporto priemonių skelbimuose pateikiamose fotografijose privalo būti demonstruojama ta transporto priemonė, kuri aprašoma skelbime. Tuo pačiu metu tos pačios nuotraukos gali būti pateikiamos tik viename skelbime. Įmonių logotipai skelbimuose negali būti pateikiami, išskyrus paslaugų rubrikas bei atvejus, kai siūloma pirkti įmonę kaip atskirą vienetą. Filmuotoje medžiagoje negali būti logotipų, prekės ženklų, URL ir kitų elementų, kurie filmuotą medžiagą leistų laikyti įprasta reklama. Draudžiama skelbimuose naudoti iš kitų skelbimų paimtas fotografijas ir (arba) filmuotą medžiagą be atitinkamų skelbimų autorių sutikimo. Draudžiama skelbimuose pateikti fotografijas ir (arba) filmuotą medžiagą, kurioje apatinį trikotažą arba maudymosi kostiumus demonstruoja žmonės. Norint skelbimuose patalpinti filmuotą medžiagą su judančiais vaizdais ir (arba) garsu, reikia vadovautis papildomais reikalavimais, pateikiamais toliau šiose taisyklėse. Privatiems asmenims draudžiama siūlomo objekto fotografijų vietoje patalpinti kokių nors grafinių vaizdų/ raidžių/ skaitmenų/asmenų (pvz., logotipų, ranka rašytų užrašų, telefono numerių, pavardžių) arba fotografijų derinio su grafiniais vaizdais/ raidėmis/ skaitmenimis.

4.8. Esant įtarimams apie galimai Vartotojo vykdomą neteisėtą veiką, jo patalpinti Skelbimai gali būti blokuojami.

4.9. Skelbimuose, kuriuose siūloma įsigyti prekes, kurių eksploatavimui reikalingas specialus leidimas (pvz. žaidimo automatus, ginklus ir pan.), būtina aiškiai nurodyti, kad šių prekių naudojimas galimas tik turint specialų leidimą, išduotą kompetentingų institucijų.

4.10. Draudžiama talpinti skelbimus apie prekes, kurių prekyba pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus yra draudžiama, pvz. CD/DVD, programinės įrangos, žaidimų piratinės kopijos, padirbti gaminiai, paženklinti saugomais prekiniais ženklais ir pan. Draudžiama talpinti skelbimus, kuriuose parduodami šios prekės: alkoholis, tabakas, narkotinės, psichotropinės medžiagos, kai kurios cheminės medžiagos, pvz. gyvsidabris, žmogaus kūno organai, įrenginiai, įspėjantys apie greičio matavimo prietaisus arba trukdantys matuoti greitį, klastoti pinigai (banknotai ir monetos), kontaktiniai lęšiai (privačiuose skelbimuose), pornografinio ir erotinio turinio skelbimai, savadarbiai radio ir televizijos programų įrašai, įžeidžiančio turinio daiktai, priemonės, skirtos panaikinti mobiliųjų telefonų kodus.

4.11. Vaistinių preparatų pardavimas yra galimas tik turint farmacinės veiklos licenciją.

4.12. Maisto papildų pardavimas yra galimas tik turint maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą.

4.13 Vartotojui draudžiama:

4.13.1. Skelbime (komentaruose, nuotraukose) siūlyti kitokius objektus ar paslaugas, negu nurodytas pagrindinėje Skelbimo informacijoje, pateikti klaidingą informaciją apie skelbiamo objekto savybes;

4.13.2. Skelbimo komentaruose nurodyti kitą kainą nei ta, kuri nurodyta pagrindinėje informacijoje arba kainą, kuri neatitinka realios rinkos vertės. Objekto kaina Skelbime turi būti nurodoma su mokesčiais. Skelbimai, pažeidžiantys šį draudimą gali būti blokuojami.

4.13.3.Skelbime draudžiama siūlyti objektą, kuris yra parduotas ar kuriuo Vartotojas neturi teisės disponuoti. Skelbimą patalpinęs Vartotojas iš tiesų privalo turėti tokį siūlomą objektą.

5. Taisyklių pažeidimo pasekmės

5.1. Patalpindamas Skelbimą, Vartotojas privalo laikytis Svetainėje nurodytų Skelbimo patalpinimo instrukcijų ir šių Taisyklių. Priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio, Tiekėjas turi teisę Skelbimus, neatitinkančius Taisyklių ar Lietuvos Respublikos teisės aktų, redaguoti, nukelti į paieškos rezultatų sąrašo pabaigą, blokuoti jų matomumą visiems Vartotojams.

5.2. Apie sankcijas, pritaikytas už Taisyklių pažeidimą, vartotojai informuojami skelbime nurodytais kontaktais. Šiame punkte nurodyta Tiekėjo teisė neatleidžia Vartotojo nuo atsakomybės už pateikiamos informacijos atitikimą tikrovei bei teisės aktams. Taisyklių pažeidimo atveju, papildomos užsakytos paslaugos yra anuliuojamos ir pinigai nėra gražinami.

5.3. Be atskiro įspėjimo Tiekėjas gali atlikti Skelbimo redagavimo veiksmus, jei įrašas Skelbime skiriasi nuo vaizdo, matomo fotografijose.

5.4. Skelbimai patalpinti netinkamoje kategorijoje yra blokuojami arba perkeliami į tinkamą kategoriją.

5.5. Tiekėjas pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo nutraukti arba apriboti Vartotojo priėjimą prie Svetainės, naudojimąsi Svetainės paslaugomis, taip pat Tiekėjo nuožiūra pašalinti iš Svetainės Skelbimus ar bet kokį kitą Turinį jei Vartotojas nevykdo ar netinkamai vykdo šiose Taisyklėse prisiimtus įsipareigojimus, pažeidžia taikomus teisės aktus arba yra priešingi gerai moralei.

6. Tiekėjo teisės ir pareigos

6.1. Tiekėjas turi pilną teisę bet kada nepranešęs Vartotojui keisti Svetainę, funkcijas, paslaugas, Svetainės pavadinimą ir/ar interneto domeną, kuriuo Svetainė pasiekiama, bet kokį Svetainės Turinį. Vartotojas supranta ir sutinka, kad Tiekėjas nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Vartotojui.

6.2. Tiekėjas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti Svetainės veiklą.

6.3. Be atskiro pranešimo Vartotojui pasitelkti trečiuosius asmenis bet kokiems veiksmams, susijusiems su šiomis Taisyklėmis, atlikti, taip pat tretiesiems asmenims perleisti savo teises bei pareigas, kylančias iš šių Taisyklių ar dalį jų.

6.4. Tiekėjas turi teisę be perspėjimo panaikinti Vartotojo paskyrą, jei prie jos nebuvo prisijungta daugiau kaip 2 (du) metus.

6.5. Tiekėjas turi teisę bet kada stebėti Vartotojo veiksmus Svetainėje, įskaitant Vartotojo Skelbimų ir/ar žinučių bei komentarų stebėjimą. Naudodamas teisėtas priemones Tiekėjas turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus.

6.6. Tiekėjas pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo nutraukti arba apriboti Vartotojo priėjimą prie Svetainės jeigu:

6.6.1. Tiekėjo nuomone to reikalauja atliekami techninės priežiūros ir/ar Svetainės atnaujinimo darbai;

6.6.2. To pareikalauja kompetentingos valdžios institucijos arba tai yra reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų numatytais atvejais;

6.6.3. Tai yra reikalinga, siekiant apginti Tiekėjo ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus;

6.6.4. Tiekėjas įtaria, kad Vartotojas naudodamasis paslaugomis sukėlė ar gali sukelti grėsmę kitų Svetainės vartotojų saugumui;

6.6.5. Vartotojas naudodamasis Svetaine daro žalą Svetainei ar Svetainės reputacijai;

6.6.6. Kitais Taisyklėse nurodytais atvejais.

7. Mokamos paslaugos

7.1. Mokamos paslaugos, paslaugų kainos bei jų naudojimosi tvarka yra nurodyta Svetainėje konkrečios mokamos paslaugos užsakymo aplinkoje.

7.2. Vartotojas supranta ir sutinka, kad mokamos paslaugos gali būti teikiamos tik po to, kai Vartotojas sumoka Tiekėjui už mokamas paslaugas Sutarta.lt svetainėje nurodyta tvarka. Tiekėjas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti paslaugų kainas bei mokėjimo tvarką.

7.3. Apribojus ar sustabdžius Vartotojo galimybę naudotis mokamomis paslaugomis ar Vartotojui negavus ar laiku negavus mokamų paslaugų dėl kitų priežasčių nei Vartotojo įvykdytas šių Taisyklių pažeidimas, Tiekėjas, Vartotojo prašymu, įsipareigoja pratęsti mokamų paslaugų teikimą Vartotojui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos mokamos paslaugos, arba neatlygintinai suteikti mokamas paslaugas, analogiškas nesuteiktoms mokamoms paslaugoms.

7.4. Praėjus 1 valandai po užsakymo, papildomai užsakytos paslaugos negali būti anuliuotos ir pinigai nėra gražinami.

7.5. Užmokestis už Skelbimus, kurie buvo panaikinti ir/ar pašalinti dėl to, jog Vartotojas pažeidė šių Taisyklių nuostatas, negrąžinamas.

7.6. Tiekėjas turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti paslaugų teikimą neribotam laikui.

7.7. Tiekėjas turi teisę gauti užmokestį už suteikiamas paslaugas pagal Svetainėje nurodytas kainas. Tam tikslui, Vartotojui pareikalavus, Tiekėjas pateiks Vartotojui sąskaitą.

8. Atsakomybės ribojimas

8.1. Tiekėjas atsako tik už informacijos, pateiktos Skelbime, techninį patalpinimą į Sutarta.lt tinklapį, jei Skelbimas atitinka visus Taisyklių reikalavimus, ir šios svetainės duomenų bazės techninį palaikymą. 

8.2. Tiekėjas neatsako už Skelbime pateikiamos informacijos neatitikimą tikrovei ir jų turinį. Tiekėjas neatsako už žalą, padarytą Vartotojui ar tretiesiems asmenims dėl Skelbimo turinio ir (ar) jų patalpinimo į Sutarta.lt.

8.3. Tiekėjas neatsako už daiktų ir/ar paslaugų, parduodamų ar įsigyjamų naudojantis Svetaine kokybę.

8.4. Tiekėjas neatsako už jokią žalą ir/ar nuostolius, kuriuos gali patirti Vartotojas naudodamasis Svetaine, patalpindamas, siųsdamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas bet kokią informaciją, įskaitant ir komentarus ir/ar žinutes.

8.5. Vartotojas įsipareigoja užtikrinti, kad Tiekėjui niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Vartotojas naudojosi Svetaine.

8.6. Tiekėjas neatsako už Vartotojo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą dėl Svetainės veikimo sutrikimų, kilusių ne dėl Tiekėjo kaltės.

8.7. Tiekėjas neatsako už Svetainėje esančios informacijos neteisėtumą, neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pats Tiekėjas) ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Vartotojui.

8.8. Tiekėjas neatsako dėl trečiųjų asmenų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, internetinio, mobilaus ryšio tiekėjų, elektroninio pašto paslaugos tiekėjo, kaltės Vartotojui nesuteiktas ar laiku nesuteiktas paslaugas. Vartotojui negalint naudotis mokamomis paslaugomis dėl trečiųjų asmenų kaltės, užmokestis už mokamas paslaugas Vartotojui nėra grąžinamas.

8.9. Vartotojas yra atsakingas už tinkamą prisijungimo duomenų, redagavimo kodo naudojimą ir saugojimą. Tiekėjas neatsako už žalą, kurią Vartotojas gali patirti dėl trečiųjų asmenų pasinaudojo šia informacija.

9. Taikytina teisė

9.1. Be šių Taisyklių santykiams tarp Vartotojo ir Svetainės reguliuoti taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, specialios sąlygos ir taisyklės, bei nusistovėjusi gera verslo praktika.

9.2. Svetainės veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Bet kokie ginčai, kilę dėl Svetainės veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti - Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose.

9.3. Vartotojas prašymą ir/ar skundą dėl Svetainės veiklos ir paslaugų pirmiausia privalo raštu pateikti Tiekėjui su nurodytais reikalavimais. Prašymus ir/ar skundus prašome siųsti adresu: [email protected] . Jeigu vartotojas nesutinka su Tiekėjo atsakymu, gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą.

9.4. Taisyklės įsigalioja nuo to momento kai Vartotojas patvirtina, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Vartotojo ir Tiekėjo laiką.

Svarbi informacija:

  • Skelbimai, kurie neatitinka taisyklių, nebus matomi lankytojams;
  • Jei talpinate anksčiau įdėtą skelbimą, pirmiausia ištrinkite senąjį;
  • Jei nesate tikras ar Jūsų skelbimas atitinka taisykles, susisiekite su Sutarta.lt klientų aptarnavimo skyriumi.
Parašykite savo nuomonę